Ossi2-hankkeen alkuvuoden kuulumisia

Vuosi on alkanut vauhdilla ja ossilaiset ovat olleet ahkeria! Joka viikon rutiini on ollut Ossi-piste Vauhdittamossa perjantaisin kello 13 – 15. Ossi-piste auttaa koko kevään erityisesti koulutukseen ja työn hakemiseen liittyvissä asioissa.

 

Pitkin tammikuuta ja helmikuuta on koottu materiaalia uutta materiaalia Osaamisen paikkaan. Nyt Opettajalle-osion alta löytyy paljon tietoa osaamisen tunnistamisesta. Myöhemmin keväällä materiaalien joukkoon lisätään esimerkkipohja osaamisportfolion kasaamiseen.

 

 

Tammikuun viimeisenä päivänä ossilaiset olivat mukana Vauhdittamon järjestämillä hankkeiden minimessuilla. Messut olivat antoisa tilaisuus verkostoitumiseen.

Artikkeli kategoriassa

Ossi-piste joululomalla

Loputkin Ossilaiset siirtyvät vähitellen joululomalle. Ossi-piste jatkaa taas ensi vuonna Vauhdittamon tiloissa. Ensimmäisen kerran Ossi-piste on auki perjantaina 11.1. kello 13 – 15.

Kiitokset kuluneesta vuodesta ja antoisia kohtaamisia vuonna 2019!

Artikkeli kategoriassa

Kieli- ja kulttuuritietoisuutta levittämässä — Ossi2 kouluttaa

Viime viikolla Ossi 2 — Osaajat töihin -hanke järjesti kaksi koulutusta kieli- ja kulttuuritietoisuudesta. Torstaina 22.11. koulutuskokonaisuus järjestettiin sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle ja perjantaina 23.11. puolestaan maahanmuuttajia ohjaaville henkilöille.

Kolmen tunnin koulutuksessa käsiteltiin yleisesti kulttuurien välisiä eroavaisuuksia sekä annettiin vinkkejä käytännön kohtaamiseen maahanmuuttajan kanssa. Kouluttajina toimivat kolme alan asiantuntijaa: lähes 30 vuotta maahanmuuttajakoulutuksessa työskennellyt Maija-Leena Pusa Salpauksesta, freelancer-kouluttaja Keith OHiobhaird sekä suomen kielen kouluttaja Eveliina Liski Lahden ammattikorkeakoulusta.

Maija-Leena Pusa aloitti koulutuksen käsittelemällä kulttuurisia kohtaamisia työpaikoilla. Hänen mukaansa oman kulttuurin ymmärtäminen omassa itsessään on pohja muiden kulttuurien kohtaamiselle. Kulttuurieroja on kaikkialla, ja esimerkiksi jokaisella työpaikalla on oma kulttuurinsa. Jotta yhteistä ymmärrystä kulttuurien välille syntyy, on toisen henkilön kunnioittaminen kohtaamisessa tärkeää. Kunnioitus on puolestaan pohja luottamukselle. Luottamus on monessa kulttuurissa edellytys sille, että asioiden hoito sujuu hyvin.

Pusan mukaan suurin osa työpaikalla tapahtuvista konflikteista syntyy väärinymmärryksistä. Eri kulttuureissa suhtaudutaan eri tavoin mm. aikaan, perheeseen, yhteisöllisyyteen ja auktoriteetteihin. Tällaiset kulttuuriset erot voivat näkyä esimerkiksi siten, että maahanmuuttajan on vaikea sanoa ”ei” tai olla omatoiminen.

Myös Keith O´Hiobhaird painotti luottamuksellisen suhteen merkitystä ja sen vaikutusta yhteistyöhön koko yhteisen toiminnan ajan. Luottamuksen syntymiseen kannattaisi panostaa jo aivan ensimmäisestä kohtaamisesta alkaen. Monissa kulttuureissa on hyvä käyttää aikaa yhteiseen tutustumiseen ennen kuin ryhdytään varsinaisesti töihin.

Koulutuksen päätteeksi Eveliina Liski avasi selkokielen käyttöä puheessa ja tekstissä käytännön esimerkkien avulla. Selkokielessä on tärkeää:

  • käyttää helppoja ja tuttuja sanoja sekä yksinkertaisia lauserakenteita
  • pilkkoa pitkiä lauseita useammaksi lauseeksi
  • keskittyä asian kannalta oleelliseen ja jättää epäoleellinen informaatio kokonaan pois
  • toistaa tärkeitä asioita
  • puhua selkeästi ja mahdollistaa puhujan suun liikkeiden näkeminen, sillä se auttaa ymmärtämisessä.

Mun Lahti, mun työ ja mun koulutus -tapahtuma

Tiistaina ensimmäistä kertaa järjestetty erityisesti maahanmuuttajille suunnattu koulutukseen ja työhön keskittyvä markkinointitapahtuma oli suurmenestys. Paikalla kävi lähes 400 ihmistä tutustumassa erilaisiin Lahden alueen oppilaitoksiin, tukipalveluihin ja työnantajiin. Suosio tuli ikuistettua myös ESS:n uutiseen.

Ossilaiset olivat tietysti mukana suurella joukolla. Kerroimme erityisesti Ossi-portaalista ja Osaamisen paikka -sivustosta. Esittelimme myös Lamkin ja Salpauksen koulutuksia ja maahanmuuttajiin liittyviä hankkeita. Lamkin korkeakouluopintoihin valmentava Valmentavasta valmiiksi -koulutus innosti sellaisia ihmisiä, joilla on jo korkeakouluopintoja omasta kotimaastaan. Muutamat kiinnostuivat myös täysin englanninkielisistä tutkinnoista.

Esillä olivat myös Kokoma-hanke ja NIPA-hanke. Kokoma-hankkeessa kehitetään verkossa tapahtuva opintokokonaisuus, joka tukee yrittäjyysvalmiuksia ja suomen kielen taitoa. Hakuaika hankkeen koulutukseen on marraskuussa. NIPA-hankkeessa koottu Mun Lahti -sivusto puolestaan esittelee Lahden alueen palvelut. Sivusto on hyvä lisä Ossi1-hankkeessa koottuun Ossi-portaaliin, josta löytyvät Päijät-Hämeen suomen kielen koulutukset ja kurssit.

Kansainvälisten osaajien Päijät-Häme – Ossilaiset esiintymässä Lahden tiedepäivässä

Tiistaina 13.11.2018 Ossilaiset olivat suurella joukolla mukana Lahden tiedepäivässä, sillä olimme saaneet kokonaisen seminaaritilan itsellemme. Osiomme yläotsikkona oli Kansainvälisten osaajien Päijät-Häme, sillä sekä Ossi1- että Ossi2-hankkeessa on käynyt ilmi, millaisia upeita ammattilaisia ja osaajia Päijät-Hämeen alueelle muuttaneiden maahanmuuttajien joukossa on. Puheenjohtajaksi olimme saaneet Marko Mällyn Päijät-Hämeen liitosta.

Ensimmäiseksi Sari Lappalainen kertoi Sitä saat mitä jaat -hankkeesta. Lappalainen viittasi puheessaan vuoden 2016 Monimuotoisuusbarometriin, jonka mukaan joka kolmannella Suomessa työskentelevällä on ulkomaalaistaustainen työkaveri. Ulkomaalaistaustaisten työkaverien koetaan tuovat työyhteisöön erilaisia näkökulmia, osaamisen monipuolistumista sekä asiakaspalvelun paranemista. Hankkeessa kerätty aineisto tukee tätä. Aineiston perusteella maahanmuuttajataustaiset työntekijät ja asiakkaat tuovat erilaisuuden näkyväksi ja auttavat ymmärtämään, että suomalaisetkin ovat keskenään kaikki erilaisia. Lisäksi hanke on auttanut suomalaisia työntekijöitä ymmärtämään oman kulttuurin vaikutusta omaan toimintaansa

Evelina Liski ja Mari Rask kertoivat AMAL – TOIVO -hankkeesta, jonka tavoitteena on tuoda osallisuutta, iloa ja voimaa arabiankielisille maahanmuuttajanaisille. Hankkeen aikana on etsitty ja tavoitettu sellaisia arabiankielisiä naisia, jotka ovat erinäisistä syistä jääneet kotiin eivätkä osaa suomea, vaan ovat jääneet näkymättömiksi. Tavoitetut naiset ovat osallistuneet viikoittain MultiCultissa pidettäviin tapaamisiin, joissa on keskusteltu arjesta ja puhuttu suomea, sekä erilaisiin tutustumis- ja vierailukäynteihin. Mukana olleiden naisten tulevaisuuden suunnitelmat ja mahdollisuudet ovat muuttuneet ratkaisevasti paremmiksi.

Maija-Leena Pusa ja Marja Kiijärvi-Pihkala kertoivat työharjoittelujakson merkityksestä ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille. Työharjoittelulla on suuri merkitys opiskelijan motivaation ja tulevaisuuden suunnitelmien muotoutumisessa. Ossi2-hankkeessa tehdyssä pilotissa opiskelijan työelämäjakson jälkeisiin jatkosuunnitelmiin vaikutti pääsääntöisesti se, miten harjoittelu oli onnistunut ja miten opiskelijaan oli suhtauduttu. Parhaimmillaan työharjoittelu tukee kielen oppimista ja auttaa integroitumaan osaksi yhteiskuntaa.

Aamupäivän lopuksi oli fishbowl-keskustelu aiheista: Keitä ovat Päijät-Hämeen kansainväliset osaajat? Hyötyykö elinkeinoelämä näistä osaajista? Mitä kansainvälisyys edellyttää? Keskustelun aloittivat Jussi Eerikäinen (Hämeen kauppakamari), Jenni Vesanen (Päijät-Hämeen yrittäjät), Anita Salonen (Hämeen ELY), Maija-Leena Pusa (Salpaus), Brett Fifield (LAMK) ja Olga Moskvina (opiskelija, LAMK). Keskustelurinkiin sai liittyä mukaan kuka tahansa yleisöstä. Keskustelu oli aktiivista ja toi hyvin esille sen, miten monikerroksisesta aiheesta on kyse.

Working life in Finland – Työelämätietoutta jakamassa

Ossi2 – Osaajat töihin -hankkeen yksi osatavoite on luoda oppilaitoksissa tapahtuvan työhönvalmennuksen malli. Viime perjantaina kokeilussa oli intensiivinen Working life in Finland -valmennustilaisuus.

Lahden ammattikorkeakoulussa on koulutuksia, joissa opiskellaan pelkästään englanniksi ja siksi koulutuksissa onkin suuri joukko ulkomailta tulleita opiskelijoita. Heitä ajatellen Sari Lappalainen ja Marjaana Valo-Vuorela kokosivat tiiviin työpaketin suomalaisesta työelämästä. Perjantaina mukana oli opiskelijoita kolmesta englanninkielisestä koulutuksesta: sairaanhoitajakoulutuksesta, kansainvälisen kaupan koulutuksesta sekä kaupallisen informaatioteknologian koulutuksesta.

Iltapäivän aikana käytiin läpi suomalaisen työelämän arvoja ja sitä, miten arvot näkyvät työpaikkojen arjessa. Suomalainen tiukka aikakäsitys tai matala hierarkia esimiesten ja alaisten välillä ei ole automaattisesti kaikille tuttua. Tämän jälkeen siirryttiin learning café työskentelyyn, jossa opiskelijat tutustuivat suomalaisen työelämän säädöksiin ja rajoitteisiin. Hämmästystä ja ihastusta herättivät mahdollisuus saada sairausloman ajalta palkkaa sekä äitiysloman ja hoitovapaan ajalta saatava korvaus. Me suomalaiset emme aina muista olla kiitollisia näinkin arkisilta tuntuvista eduista, jotka monessa maassa ovat täysin saavuttamattomissa.

Learning cafén aikana opittuja seikkoja koottiin yhteiselle Padlet-alustalle, jota opiskelijat voivat käydä lukemassa myöhemminkin. Työskentelyn päätteeksi ryhmästä kuului monia kiittäviä kommentteja ja tällaista toivottiin toistuvaksi toimintatavaksi.

Ilmainen koulutus maahanmuuttajien ohjaajille

Ohjaatko työssäsi maahanmuuttajia? Haluaisitko päivittää osaamistasi?

Eri kulttuureista tulevien henkilöiden ohjaaminen haastaa osaamisemme uudella tavalla. Kieli- ja kulttuuritietoisen ohjauksen työkalut helpottavat monikulttuurisia kohtaamisia. Ne myös auttavat meitä tarkastelemaan uudesta näkökulmasta käsin omia sääntöjämme, ajatusmallejamme ja asenteitamme. Kieli- ja kulttuuritietoisen ohjauksen taidot ovat tärkeä osa työntekijän ammattitaitoa monimuotoistuvassa työelämässä.

Aika: perjantaina 23.11.2018 kello 9.00 – 12.00
Paikka: FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, luokka 522

Kouluttajat ja teemat:
– Maija-Leena Pusa: Monikulttuurisia kohtaamisia työpaikoilla
– Keith O’hiobhaird: Työvälineitä monikulttuurisiin kohtaamisiin
– Evelina Liski: Kielitietoisuus osana kulttuurisia kohtaamisia

Ilmoittautuminen viimeistään tiistaina 20.11. täältä

Tervetuloa!

(Koulutuksen järjestää OSSI2 – Osaajat töihin! –hanke, jonka toteuttavat Lahden ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.)

Ossi-piste on jälleen toiminnassa

 

Ossi-piste toimii tänä syksynä Vauhdittamon tiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 10, 4. kerros. Sisäänkäynti on Lanun aukiolta. Paikalla on perjantaisin kello 13—15 välisen ajan joku Ossi2-hankkeen työntekijöistä.

 

Ossi-piste ja Vauhdittamo ovat erinomainen parivaljakko. Ossi2-hankkeen tavoitteena on saada osaajat töihin kehittämällä oppilaitosten työhönvalmennusta sekä tekemällä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Vauhdittamo puolestaan on matalan kynnyksen palvelupiste, jossa työnantajat ja työtä hakevat pääsevät kohtaamaan toisensa. Lisää tietoa Vauhdittamosta löydät täältä: http://vauhdittamolahti.fi/

 

Tervetuloa!