Kieli- ja kulttuuritietoisuutta levittämässä — Ossi2 kouluttaa

Viime viikolla Ossi 2 — Osaajat töihin -hanke järjesti kaksi koulutusta kieli- ja kulttuuritietoisuudesta. Torstaina 22.11. koulutuskokonaisuus järjestettiin sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle ja perjantaina 23.11. puolestaan maahanmuuttajia ohjaaville henkilöille.

Kolmen tunnin koulutuksessa käsiteltiin yleisesti kulttuurien välisiä eroavaisuuksia sekä annettiin vinkkejä käytännön kohtaamiseen maahanmuuttajan kanssa. Kouluttajina toimivat kolme alan asiantuntijaa: lähes 30 vuotta maahanmuuttajakoulutuksessa työskennellyt Maija-Leena Pusa Salpauksesta, freelancer-kouluttaja Keith OHiobhaird sekä suomen kielen kouluttaja Eveliina Liski Lahden ammattikorkeakoulusta.

Maija-Leena Pusa aloitti koulutuksen käsittelemällä kulttuurisia kohtaamisia työpaikoilla. Hänen mukaansa oman kulttuurin ymmärtäminen omassa itsessään on pohja muiden kulttuurien kohtaamiselle. Kulttuurieroja on kaikkialla, ja esimerkiksi jokaisella työpaikalla on oma kulttuurinsa. Jotta yhteistä ymmärrystä kulttuurien välille syntyy, on toisen henkilön kunnioittaminen kohtaamisessa tärkeää. Kunnioitus on puolestaan pohja luottamukselle. Luottamus on monessa kulttuurissa edellytys sille, että asioiden hoito sujuu hyvin.

Pusan mukaan suurin osa työpaikalla tapahtuvista konflikteista syntyy väärinymmärryksistä. Eri kulttuureissa suhtaudutaan eri tavoin mm. aikaan, perheeseen, yhteisöllisyyteen ja auktoriteetteihin. Tällaiset kulttuuriset erot voivat näkyä esimerkiksi siten, että maahanmuuttajan on vaikea sanoa ”ei” tai olla omatoiminen.

Myös Keith O´Hiobhaird painotti luottamuksellisen suhteen merkitystä ja sen vaikutusta yhteistyöhön koko yhteisen toiminnan ajan. Luottamuksen syntymiseen kannattaisi panostaa jo aivan ensimmäisestä kohtaamisesta alkaen. Monissa kulttuureissa on hyvä käyttää aikaa yhteiseen tutustumiseen ennen kuin ryhdytään varsinaisesti töihin.

Koulutuksen päätteeksi Eveliina Liski avasi selkokielen käyttöä puheessa ja tekstissä käytännön esimerkkien avulla. Selkokielessä on tärkeää:

  • käyttää helppoja ja tuttuja sanoja sekä yksinkertaisia lauserakenteita
  • pilkkoa pitkiä lauseita useammaksi lauseeksi
  • keskittyä asian kannalta oleelliseen ja jättää epäoleellinen informaatio kokonaan pois
  • toistaa tärkeitä asioita
  • puhua selkeästi ja mahdollistaa puhujan suun liikkeiden näkeminen, sillä se auttaa ymmärtämisessä.