Osaamisen tunnistamisen menetelmiä – työkalupakki opettajille

Osaamisen tunnistaminen edellyttää osaamisen määrittelemistä – mitä osaamista tarvitaan ja mitä opiskelijalla on. Omasta osaamisesta on vaikea kertoa omalla äidinkielellään, puhumattakaan vieraalla kielellä. Osaamisen määrittelyssä ja osaamisen sanoittamisessa kielellä on keskeinen merkitys. Myös käsitys osaamisesta vaihtelee eri kulttuureissa. Tämän vuoksi opiskelija ja varsinkin maahanmuuttajataustainen opiskelija tarvitsee ohjausta ja välineitä osaamisensa tunnistamiseen ja näyttämiseen. Ohjauksen tavoitteena on, että maahanmuuttaja itse tunnistaa oman osaamisensa ja samalla kehittyy ja vahvistuu ammatillisesti – säilyttää toivon, sillä toivottomuus johtaa helposti passiivisuuteen ja syrjäytymiseen.

Parhaiten maahanmuuttajan osaaminen on todennettavissa autenttisissa työtilanteissa. Aina tämä ei ole mahdollista, joten tarvitaan myös oppilaitoskontekstissa käytettäviä osaamisen tunnistamisen välineitä. Esimerkkejä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välineistä on koottu alla olevaan taulukkoon.

VälineLisätietoja ja esimerkkejä välineen käytöstä
Omasta osaamisesta koottu portfolio Esimerkki portfoliosta: Tunnista osaaminen sivut 17-18 https://issuu.com/tiitammi/docs/tunnista_osaaminen?pageNumber=1

Esimerkkejä portfolioista, joissa maahanmuuttajat kuvaavat omaa osaamistaan: Maahanmuuttajan osaamisen tunnistaminen sivu 41 https://blogs.helsinki.fi/koulutuksesta-tyoelamaan/files/2010/11/Maahanmuuttajan-osaamisen-tunnistaminen-Palmenian-julkaisu-2010.pdf 
Reflektiivinen essee omasta osaamisesta Esimerkki kokemuksellisen oppimisen reflektoinnista: Tunnista osaaminen sivut 19-21
https://issuu.com/tiitammi/docs/tunnista_osaaminen?pageNumber=1
Erilaisia taulukoita, joissa opiskelija peilaa omaa osaamistaan opintojakson osaamistavoit-teisiinEsimerkki taulukosta: Duunista opintopisteiksi sivu 14:
http://blogit.haaga-helia.fi/osataan/files/2013/09/Osataan_verkkoon1.pdf
Osaamispäiväkirja Osaamispäiväkirjassa oppija kuvaa reflektiivisesti omaa oppimisprosessiaan.
Oppimistehtävät Oppimistehtävät voivat olla esim. case tehtäviä, joissa tulee esiin sekä teoreettinen että käytännöllinen osaaminen.
Työnantajan todistus / suositus Toimivat hyvin tunnistamaan osaamista yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoissa ja työn jäsentämisessä.
Opiskelija pyytää itse todistuksen työnantajalta.
Opiskelija voi käyttää tässä apuna Duunari -työkarttaa – Työn kartoitustyökalu opinnollistamiseen Duunista opintopisteiksi sivu 9: http://blogit.haaga-helia.fi/osataan/files/2013/09/Osataan_verkkoon1.pdf
Tai Esimiespalaute -lomaketta http://blogit.haaga-helia.fi/osataan/tyokalut/
Osaamisen arviointi yhdessä työnantajan kanssaAsteikot harjoituksen avulla voidaan yhdessä opiskelijan ja työnantajan kanssa hahmottaa opiskelijan osaamisen nykytilaa ja rakentaa osaamisen kehittämisen tavoitteita suhteessa tutkinnon tavoitteisiin: Osaamisen tunnistaminen – Työkirja ammattikorkeakouluille sivu 36
http://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/Kuvat-ja-liitteet/Palvelut/Julkaisut/tyokirjaweb.pdf
Tentit ja testit Tentit ja testit toimivia erilaisten selkeiden osaamisalueiden kartoituksessa (esim. kielitasotestit). Testejä voidaan tehdä myös simuloiduissa olosuhteissa.
Visuaalisia osaamistestejä on luotu OSAMA-hankkeessa https://www.tekoihin.fi/visuaaliset-osaamistestit/ 
Näyttökoe esim. simulaatioympäristössä Esimerkki opiskelijan valmistautumisesta näyttökokeeseen: Tunnista osaaminen sivu 35
https://issuu.com/tiitammi/docs/tunnista_osaaminen?pageNumber=1
Suullinen arviointihaas-tattelu Esimerkki arviointihaastattelu STARRT-menetelmällä: Tunnista osaaminen sivu 15 https://issuu.com/tiitammi/docs/tunnista_osaaminen?pageNumber=1
Opiskelija toimii asiantuntijanaOpiskelija voi luennoida oman asiantuntemuksen aihealueelta, valmistella   opetusmateriaalia, toimia tuutorina/mentorina muulle opiskeluryhmälle omalla osaamisalueellaan, opettaa tai ohjata harjoituksia toisille opiskelijoille tai työelämälle.
Kirjallinen yhteenveto informaalista oppimisesta ja kokemuksestaKirjallinen yhteenveto informaalisesta oppimisesta voi olla osa portfolioa.

Lisämateriaalia osaamisen tunnistamisen menetelmiin: