Arjen apu – Vapaaehtoiset kotoutumisen tukena  – 

Hanke tukee maahanmuuttajien kotoutumista vapaaehtoisten toteuttamalla arkilähtöisellä Arjen apu -toiminnalla. Maahanmuuttajat saavat apua arjen pulmissa, jotka eivät vaadi viranomais- tai ammattilaisohjausta ja jotka johtuvat puutteellisesta kielitaidosta ja/tai kulttuurin vieraudesta.

Tavoitteet

Tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajien osallisuutta ja hyvinvointia sekä sujuvoittaa arkea. Arjen apu toteutuu henkilökohtaisena ohjauksena ja omakielisinä tieto- ja taitopajoina. Hankkeessa keskitytään afganistanilais- ja eritrealaistaustaisiin maahanmuuttajiin.

Hankkeen aikana Arjen apu -malli kehitetään pilottien avulla ja juurrutetaan Päijät-Hämeen alueelle. Aktiivisesti toimiva yhteistyöverkosto on ollut ideoimassa hanketta ja sitoutunut sen toteuttamiseen.
Malli kuvataan, jotta se on mahdollista käynnistää myös muilla alueilla. Se on sovellettavissa eri kieliryhmien tueksi, jos vapaaehtoisten tukena on omakielisiä työntekijöitä ja tulkkeja.

Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeella on vaikutusta sekä yksilö-, yhteisö- että rakennetasolla:
Yksilöt hyötyvät merkittävästi siitä, että he saavat apua arjen pulmatilanteisiin. Nämä pulmatilanteet ovat suhteellisen helposti ratkaistavissa, muussa tapauksessa ne vaikeuttavat kotoutumista, hyvinvointia ja osallisuuden mahdollistumista.Toiminnassa mukana oleminen vaikuttaa myös maahanmuuttajien perheisiin. Etenkin lapset hyötyvät siitä, että heidän vanhempansa pääsevät arjen asioissa eteenpäin, etenevät kotoutumispolullaan ja pystyvät tukemaan paremmin lasten koulunkäyntiä.Rakennetasolla Arjen apu -toiminta tuo uuden tavan organisoida vapaaehtoistoimintaa sekä innostaa sen piiriin uusia ihmisiä. Oleellista on myös se, että toiminnalla on keventävä vaikutus ammattilaisten (esim. sosiaalityöntekijöiden) työkuormaan.

Keskustelutilaisuus

Esite DARI
Esite TIGRINJA
Esite SUOMI

Esite Olohuone DARI
Esite Olohuone TIGRINJA
Esite Olohuone SUOMI

Kysely kohderyhmälle

Projektipäällikkö:

Jonna Sirviö
[email protected] tai 044 7085206

Hanketoimijat:
Elise Liikala (suomi, Dila, vapaaehtoiset) 040 0988271, elise.liikala@dila.fi
Mika Aaltonen (suomi, Kaupunkikylä) 044 7722847, [email protected]

Mehria Ibrahim (suomi, dari) 044 7722820, [email protected]

Helen Ghebrehiwet Helen (suomi, tigrinja) [email protected] tai  044 7722862
Sari Lappalainen (suomi, LAB) 044 7080320, [email protected]
Ulla Vehviläinen (suomi, LAB) 040 6683802,[email protected]
Mia Kröneck (suomi, LAB) 044 7085261