Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet osaamisen tunnistamisessa

Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnistamista omasta oppilaitoksestaan talon käytänteiden mukaisesti. Tärkeää on, että opiskelija itse aloittaa prosessin ja mielellään heti opintojen alkuvaiheessa. Käytännössä prosessi etenee seuraavasti:

Opiskelija
  • tutustuu opintojaksojen osaamistavoitteisiin ja keskeisiin sisältöihin.
  • arvioi omaa osaamistaan suhteessa OPSissa mainittuihin osaamistavoitteisiin.
  • hakee osaamisen tunnustamista, mikäli oma aiemmin hankittu osaaminen vastaa ainakin joiltakin osin opintojen tavoitteita ja sisältöjä.

Opiskelijalle myönnetään hyväksiluku ainoastaan silloin, kun kyseessä on samantasoinen ja -sisältöinen suoritus toisesta oppilaitoksesta. Muissa tapauksissa osaaminen osoitetaan yleensä näytön avulla. Näytön suunnittelee opintojaksosta vastaava opettaja yhdessä opiskelijan kanssa, eli opiskelija voi omalla aktiivisuudellaan vaikuttaa näytön tapaan. Esimerkkejä näytön tavoista löydät tästä: Osaamisen tunnistamisen menetelmiä

Oman osaamisen tunnistaminen edellyttää opiskelijalta monia taitoja:
  • Opiskelijan tulee ymmärtää, mitä kaikkea osaaminen voi olla. Puhutaan formaalista, non formaalista sekä informaalista oppimisesta.
  • Kykyä kertoa omasta osaamisesta suomen kielellä.
  • Käsitystä siitä, miten omaa aiemmin hankittua osaamista voi hyödyntää suomalaisessa yhteiskunnassa. (Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakouluissa 2007; Pusa 2017)
Osaamisen tunnistamista kannattaa hakea, koska AHOT-menettelyn kautta
  • motivaatio kasvaa, kun ei tarvitse suorittaa samoja asioita uudelleen
  • opiskeluaika lyhenee
  • tietoisuus omasta osaamisesta selkiytyy
  • keskittyminen itseä kiinnostaviin ja omaa osaamista syventäviin opintoihin helpottuu. (Osaamisen tunnistaminen 2009)

Lähteet

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakouluissa. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä. 2007:4.  Opetusministeriö – Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto [viitattu 1.12.2018]. Saatavissa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79932/tr04.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Osaamisen tunnistaminen – työkirja ammattikorkeakouluille. 2009. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu [viitattu 12.11.2018]. Saatavissa: http://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/Kuvat-ja-liitteet/Palvelut/Julkaisut/tyokirjaweb.pdf

Pusa, M.-L. 2017. Maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen. Luento 29.3.2017