Osaamisen tunnistamisen menetelmiä – työkalupakki opettajille

Osaamisen tunnistaminen edellyttää osaamisen määrittelemistä – mitä osaamista tarvitaan ja mitä opiskelijalla on. Omasta osaamisesta on vaikea kertoa omalla äidinkielellään, puhumattakaan vieraalla kielellä. Osaamisen määrittelyssä ja osaamisen sanoittamisessa kielellä on keskeinen merkitys. Myös käsitys osaamisesta vaihtelee eri kulttuureissa. Tämän vuoksi opiskelija ja varsinkin maahanmuuttajataustainen opiskelija tarvitsee ohjausta ja välineitä osaamisensa tunnistamiseen ja näyttämiseen. Ohjauksen tavoitteena on, että maahanmuuttaja itse tunnistaa oman osaamisensa ja samalla kehittyy ja vahvistuu ammatillisesti – säilyttää toivon, sillä toivottomuus johtaa helposti passiivisuuteen ja syrjäytymiseen.

Parhaiten maahanmuuttajan osaaminen on todennettavissa autenttisissa työtilanteissa. Aina tämä ei ole mahdollista, joten tarvitaan myös oppilaitoskontekstissa käytettäviä osaamisen tunnistamisen välineitä. Esimerkkejä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välineistä on koottu alla olevaan taulukkoon.

Väline Lisätietoja ja esimerkkejä välineen käytöstä
Omasta osaamisesta koottu portfolio

 

Esimerkki portfoliosta: Tunnista osaaminen sivut 17-18

https://issuu.com/tiitammi/docs/tunnista_osaaminen?pageNumber=1

Esimerkkejä portfolioista, joissa maahanmuuttajat kuvaavat omaa osaamistaan: Maahanmuuttajan osaamisen tunnistaminen sivu 41

https://blogs.helsinki.fi/koulutuksesta-tyoelamaan/files/2010/11/Maahanmuuttajan-osaamisen-tunnistaminen-Palmenian-julkaisu-2010.pdf

 

Reflektiivinen essee omasta osaamisesta

 

Esimerkki kokemuksellisen oppimisen reflektoinnista: Tunnista osaaminen sivut 19-21

https://issuu.com/tiitammi/docs/tunnista_osaaminen?pageNumber=1

Erilaisia taulukoita, joissa opiskelija peilaa omaa osaamistaan opintojakson osaamistavoit-teisiin Esimerkki taulukosta: Duunista opintopisteiksi sivu 14:

http://blogit.haaga-helia.fi/osataan/files/2013/09/Osataan_verkkoon1.pdf

Osaamispäiväkirja

 

Osaamispäiväkirjassa oppija kuvaa reflektiivisesti omaa oppimisprosessiaan.
Oppimistehtävät

 

Oppimistehtävät voivat olla esim. case tehtäviä, joissa tulee esiin sekä teoreettinen että käytännöllinen osaaminen.
Työnantajan todistus / suositus

 

Toimivat hyvin tunnistamaan osaamista yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoissa ja työn jäsentämisessä. Opiskelija pyytää itse todistuksen työnantajalta. Opiskelija voi käyttää tässä apuna Duunari -työkarttaa – Työn kartoitustyökalu opinnollistamiseen

Duunista opintopisteiksi sivu 9: http://blogit.haaga-helia.fi/osataan/files/2013/09/Osataan_verkkoon1.pdf

Tai Esimiespalaute lomaketta http://blogit.haaga-helia.fi/osataan/tyokalut/

Osaamisen arviointi yhdessä työnantajan kanssa Asteikot harjoituksen avulla voidaan yhdessä opiskelijan ja työnantajan kanssa hahmottaa opiskelijan osaamisen nykytilaa ja rakentaa osaamisen kehittämisen tavoitteita suhteessa tutkinnon tavoitteisiin: Osaamisen tunnistaminen – Työkirja ammattikorkeakouluille sivu 36

http://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/Kuvat-ja-liitteet/Palvelut/Julkaisut/tyokirjaweb.pdf

Tentit ja testit

 

Tentit ja testit toimivia erilaisten selkeiden osaamisalueiden kartoituksessa (esim. kielitasotestit). Testejä voidaan tehdä myös simuloiduissa olosuhteissa.

Visuaalisia osaamistestejä on luotu OSAMA-hankkeessa

https://www.tekoihin.fi/visuaaliset-osaamistestit/

 

Näyttökoe esim. simulaatioympäristössä

 

Esimerkki opiskelijan valmistautumisesta näyttökokeeseen: Tunnista osaaminen sivu 35

https://issuu.com/tiitammi/docs/tunnista_osaaminen?pageNumber=1

Suullinen arviointihaas-tattelu

 

Esimerkki arviointihaastattelu STARRT-menetelmällä: Tunnista osaaminen sivu 15

https://issuu.com/tiitammi/docs/tunnista_osaaminen?pageNumber=1

Opiskelija toimii asiantuntijana Opiskelija voi luennoida oman asiantuntemuksen aihealueelta, valmistella   opetusmateriaalia, toimia tuutorina/mentorina muulle opiskeluryhmälle omalla osaamisalueellaan, opettaa tai ohjata harjoituksia toisille opiskelijoille tai työelämälle.
Kirjallinen yhteenveto informaalista oppimisesta ja kokemuksesta Kirjallinen yhteenveto informaalisesta oppimisesta voi olla osa portfolioa.

Lisämateriaalia osaamisen tunnistamisen menetelmiin:

Tunnista osaaminen: https://issuu.com/tiitammi/docs/tunnista_osaaminen?pageNumber=1

Tekoihin.fi sivusto: https://www.tekoihin.fi/466-2/

Maahanmuuttajan osaamisen tunnistaminen: https://blogs.helsinki.fi/koulutuksesta-tyoelamaan/files/2010/11/Maahanmuuttajan-osaamisen-tunnistaminen-Palmenian-julkaisu-2010.pdf

Osaamisen tunnistaminen – työkirja ammattikorkeakouluille: http://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/Kuvat-ja-liitteet/Palvelut/Julkaisut/tyokirjaweb.pdf

Ideoita koulutuksen järjestäjille. Maahanmuuttajan yksilöllisen koulutuspolun rakentaminen ammatillisessa koulutuksessa: https://myoppis.fi/koulutusjarjestajalle/

Duunista opintopisteiksi: http://blogit.haaga-helia.fi/osataan/files/2013/09/Osataan_verkkoon1.pdf