Kotoa kotiin

 

Kotoa kotiin –hankkeen (2019-2021) tavoitteena oli edistää naisten kotoutumista vahvistamalla sosiaalista osallisuutta, yhteiskunnallista aktiivisuutta, suomen kieltä, kulttuurituntemusta sekä mielen hyvinvointia. Hankkeessa kehitettiin kotoutumispalveluja täydentävää matalan kynnyksen toimintaa, joka sisälsi maahan muuttaneille naisille ryhmätoimintaa, yksilöohjausta ja vapaaehtoistoimintaa. Toiminta tarjosi naisille vertaistukea ja erilaisia kielenkäyttötilanteita suomen kielen opettajien, ohjaajien ja vapaaehtoisten kanssa.

Hanketta toteuttivat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus ja Lahden Diakonialaitos. Hanketta rahoitti EU:n sisäasioiden turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) ja se oli osa Euroopan unionin työtä kotoutumisen edistämiseksi.

Toimintamalli

Tässä oppaassa kuvataan naisten kotoutumista tukeva Kotoa kotiin -toimintamalli, joka sisältää suomen kielen oppimista tukevan ryhmätoiminnan ja vertaistukea mahdollistavan vapaaehtoistoiminnan. Toiminta on suunnattu kotoutumispolkunsa alkuvaiheessa oleville naisille ja se on kehitetty kokeilujen sekä osallistujien palautteen pohjalta. Opas on koottu ryhmä- tai vapaaehtoistoimintaa järjestävän tahon hyödynnettäväksi. Toimintamalli on kokonaisuus, mutta sitä on myös mahdollista soveltaa eri kohderyhmille tai hyödyntää koottua tukimateriaalia.

Kotoa kotiin -toimintamallin mukainen matalan kynnyksen palvelu mahdollistaa turvallisessa ympäristössä oikea-aikaisen avun, kuulluksi tulemisen, kiireettömän kohtaamisen ja yhdessäolon, vahvistaa naisen kokemusta omasta osallisuudesta ja toimijuudesta sekä tarjoaa naisille tietoa, toimintaa ja yhdessäoloa. Toimintaa ohjaavia periaatteita ovat sosiaalinen osallisuus, mielen hyvinvointi, kielitietoisuus ja kulttuurisensitiivisyys.

Tukimateriaalit

Täältä löydät materiaaleja joita käytettiin ryhmä- ja vapaaehtoistoiminnassa.