Koulutukset

Tulossa

KULTTUURITIETOINEN OHJAUS koulutus Ateriapalveluiden henkilöstölle perjantaina 30.8. ja torstaina 26.9. klo 13.00–16.00. 
PDF

Koulutuksen sisältö:
• Maahanmuuttaja työyhteisössä opiskelijana tai työkaverina tai asiakkaana
• Kulttuuritietoinen ohjaus ja siihen liittyvät kompetenssit
• Kulttuuriosaaminen – eri kulttuurien tuntemus
• Kulttuuritietoiset ohjaustaidot – kohtaaminen ja dialogisuus, selkokieli
• Kulttuurisen monimuotoisuuden tuomien haasteellisten tilanteiden ratkominen

Ilmoittautuminen pe 23.8.19 mennessä

Koulutuspaketit – kysy lisää!

SELKEETÄ OHJAUSTA -koulutus 
Selkeetä ohjausta-koulutus maahanmuuttajien työpaikkaohjaajille (2,5t)
Selkeetä Ohjausta –koulutus tarjoaa eväitä maahanmuuttajataustaisen opiskelijan tai työntekijän ohjaukseen työpaikalla. Koulutus toteutetaan keskustelevalla otteella, ja osallistujat voivat kuulla myös toisten osallistujien ajatuksia ja kokemuksia koulutuksen aikana. Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat mm.
– selkokielen käyttö työpaikalla
– maahanmuuttajataustaisen henkilön ohjaus työssä
– kulttuurierot työpaikalla
Koulutus on maksuton osallistujille.

KIELI- JA KULTUURITIETOINEN OHJAUS – maahanmuuttajat voimavarana työpaikalla (2 t)
Maahanmuuttajia ohjataan työpaikoille nykyään jo varhain, ennen peruskielitaidon saavuttamista, koska kielitaito kehittyy parhaiten autenttisissa tilanteissa kuten harrastuksissa, työpajoissa, työpaikoilla ja muissa sosiaalisissa tilanteissa. Työyhteisöön pääsy on yksi keskeisimmistä edellytyksistä maahanmuuttajien kotoutumiselle. Maahanmuuttajien tullessa mukaan työyhteisöön muodostuu kohtaamisesta kulttuurinen vuorovaikutusprosessi, jossa myös yhteisö pakotetaan tarkastelemaan omia sääntöjään, ajatusmallejaan ja asenteitaan sekä kehittymään uusien jäsenten mukana. Monet kulttuuriset konfliktit ovat kuitenkin vältettävissä kulttuurituntemuksella ja ennakoivalla ohjauksella.

KIELI- JA KULTTUURITIETOINEN TYÖPAIKKA (SOTE)
KIELI- JA KULTTUURITIETOISUUS OHJAUKSEN APUNA (OHJAUSHENKILÖSTÖ)
(3 t)
Eri kulttuureista tulevien henkilöiden ohjaaminen haastaa osaamisemme uudella tavalla. Kieli- ja kulttuuritietoisen ohjauksen työkalut helpottavat monikulttuurisia kohtaamisia. Ne myös auttavat meitä tarkastelemaan uudesta näkökulmasta käsin omia sääntöjämme, ajatusmallejamme ja asenteitamme. Kieli- ja kulttuuritietoisen ohjauksen taidot ovat tärkeä osa työntekijän ammattitaitoa monimuotoistuvassa työelämässä.
Teemat:
Monikulttuurisia kohtaamisia työpaikoilla
Työvälineitä monikulttuurisiin kohtaamisiin
Kielitietoisuus osana kulttuurisia kohtaamisia

KULTTUURITIETOINEN OHJAUS – Koulutus sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle (4 iltapäivää)
Kulttuurinen monimuotoisuus lisääntyy Päijät-Hämeessäkin sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla – asiakkaat ja myös työntekijät ovat entistä monikulttuurisimmista taustoista. Tämä tuo mahdollisuuksia ja haasteita perehdytykselle, ohjaukselle ja myös päivittäiselle toiminnalle työyhteisöissä. Tämä myös haastaa työyhteisöjen monikultuurisuusosaamista ja asettaa uudenlaisia osaamisvaatimuksia kaikille työyhteisön
jäsenille. Kulttuuritietoisen työskentelyn taidot ovat tärkeä osa työntekijän ammattitaitoa monimuotoistuvassa työelämässä.

Yksi OSSI2 hankkeen tavoitteista on kehittää yhdessä työyhteisöjen kanssa työyhteisöjen
monikulttuurisuusosaamista ja tästä syystä hanke tarjoaa neljän iltapäivän mittaista koulutuskokonaisuutta kulttuuritietoisesta ohjaamisesta sosiaalia- ja terveysalan henkilöstölle.

Koulutuksen aikana osallistuja oppii:
• soveltamaan kulttuuritietoisuutta omaan ohjaustyöskentelyynsä (sekä opiskelijaohjaus, asiakas /
potilasohjaus että toisesta kulttuurista tulevan työntekijän ohjaus / perehdytys)
• tuntemaan eri kulttuurien mukaan tuomia eroja
• arvioimaan omaa toimintaansa kulttuurisesti monimuotoisessa työyhteisössä
• ratkaisemaan monikulttuurisessa työyhteisössä esiin tulevia haasteellisia tilanteita
Koulutuksen sisältö:
• Maahanmuuttaja työyhteisössä opiskelijana tai työkaverina tai asiakkaana
• Kulttuuritietoinen ohjaus ja siihen liittyvät kompetenssit
• Kulttuuriosaaminen – eri kulttuurien tuntemus
• Kulttuuritietoiset ohjaustaidot – kohtaaminen ja dialogisuus
• Kulttuurisen monimuotoisuuden tuomien haasteellisten tilanteiden ratkominen

WORKING LIFE IN FINLAND — SUOMALAINEN TYÖELÄMÄ TUTUKSI (4 t)
Lahden ammattikorkeakoulussa on englanninkielisiä koulutusohjelmia, joissa on perinteisesti tehty harjoittelujaksot ulkomailla. Ossi2 — Osaajat töihin -hankkeen yksi osatavoite on miettiä sellaisia tukitoimia, joiden avulla yhä useampi opiskelija jäisi töihin Lahden alueelle. Toiveena on, että ammattitaitoiset ja osaavat opiskelijat eivät valmistumisensa jälkeen karkaisi ulkomaille, vaan jäisivät rikastuttamaan Lahden alueen elinkeinoelämää.

Yhtenä tukitoimena Ossi2-hankkeessa on luotu Working life in Finland -koulutus. Intensiivisen työpaketin tarkoitus on tutustuttaa opiskelijat suomalaisen työelämän käytänteisiin ja arvoihin.

Learning café -työskentelyn pohjana käytetään Työterveyslaitoksen luomaa materiaalia ”Töissä Suomessa — Tietoa maahanmuuttajalle 13 kielellä”. Materiaalin löydät täältä: https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/monikulttuurinen-tyoelama/toissa-suomessa-tietoa-maahanmuuttajalle-13-kielella/.

Koulutukset järjestää OSSI2 – Osaajat töihin! –hanke, jonka toteuttavat Lahden ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Tiedustelut ja koulutuksista sopiminen marja.ahola@lamk.fi ja tanja.olkkonen@salpaus.fi