Working life in Finland — suomalainen työelämä tutuksi

Lahden ammattikorkeakoulussa on englanninkielisiä koulutusohjelmia, joissa on perinteisesti tehty harjoittelujaksot ulkomailla. Ossi2 — Osaajat töihin -hankkeen yksi osatavoite on miettiä sellaisia tukitoimia, joiden avulla yhä useampi opiskelija jäisi töihin Lahden alueelle. Toiveena on, että ammattitaitoiset ja osaavat opiskelijat eivät valmistumisensa jälkeen karkaisi ulkomaille, vaan jäisivät rikastuttamaan Lahden alueen elinkeinoelämää.

 

 

Yhtenä tukitoimena Ossi2-hankkeessa on luotu Working life in Finland -koulutus. Intensiivisen työpaketin tarkoitus on tutustuttaa opiskelijat suomalaisen työelämän käytänteisiin ja arvoihin.

 

 

Maaliskuussa toistamiseen pidetty koulutus oli jälleen onnistunut. Uutta tietoa löytyi paljon. Erityisesti työelämään liittyvät erilaiset edut herättivät paljon mielenkiintoa ja vertailua eri maiden käytäntöihin. Learning café ‑työskentelyn lomassa eri koulutuksissa opiskelevat opiskelijat tutustuivat toisiinsa.

 

Learning café -työskentelyn pohjana käytettiin Työterveyslaitoksen luomaa materiaalia ”Töissä Suomessa — Tietoa maahanmuuttajalle 13 kielellä”. Materiaalin löydät täältä: https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/monikulttuurinen-tyoelama/toissa-suomessa-tietoa-maahanmuuttajalle-13-kielella/.

 

Kulttuuritietoinen ohjaus sosiaali- ja terveysalalla

Kulttuurinen monimuotoisuus lisääntyy sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla. Yhä useammin asiakkaat ja työntekijät tulevat muista kulttuureista. Tämä tuo mahdollisuuksia ja haasteita perehdytykselle, ohjaukselle ja myös päivittäiselle toiminnalle työyhteisöissä. Kulttuuritietoisen työskentelyn taidot ovatkin tärkeä osa työntekijän ammattitaitoa monimuotoistuvassa työyhteisössä. Näistä lähtökohdista Sari Lappalainen ja Marjaana Valo-Vuorela pitävät tänä keväänä neljä iltapäivää kestävän kulttuuritietoisen ohjauksen koulutuskokonaisuuden sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle.

 

 

Ensimmäinen koulutuspäivä oli tiistaina 19.2.2019 ja silloin keskityttiin pohtimaan, mitä on suomalaisuus ja miten se näkyy arjessa esimerkiksi kirjoittamattomina sääntöinä tai toimintatapoina. Oman kulttuurin tiedostaminen on aina lähtökohta monikulttuurisen viestinnän ja yhteistyön onnistumiselle.

 

 

Tulevissa tapaamisissa paneudutaan kulttuuriosaamiseen eli eri kulttuurien tuntemukseen, monikulttuuriseen ohjausosaamiseen eli omaan toimintaan ohjaajana sekä ratkotaan haasteellisia ohjaustilanteita. Lisäksi perehdytään selkokieleen ja omaan viestintään. Jokaisella kerralla osallistujat saavat etätehtävän, jonka avulla he voivat pohtia koulutuksessa esiin tulleita teemoja omassa työyhteisössään ja siten levittää oppimiaan asioita koko työyhteisön avuksi.

Kieli- ja kulttuuritietoisuutta levittämässä — Ossi2 kouluttaa

Viime viikolla Ossi 2 — Osaajat töihin -hanke järjesti kaksi koulutusta kieli- ja kulttuuritietoisuudesta. Torstaina 22.11. koulutuskokonaisuus järjestettiin sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle ja perjantaina 23.11. puolestaan maahanmuuttajia ohjaaville henkilöille.

Kolmen tunnin koulutuksessa käsiteltiin yleisesti kulttuurien välisiä eroavaisuuksia sekä annettiin vinkkejä käytännön kohtaamiseen maahanmuuttajan kanssa. Kouluttajina toimivat kolme alan asiantuntijaa: lähes 30 vuotta maahanmuuttajakoulutuksessa työskennellyt Maija-Leena Pusa Salpauksesta, freelancer-kouluttaja Keith OHiobhaird sekä suomen kielen kouluttaja Eveliina Liski Lahden ammattikorkeakoulusta.

Maija-Leena Pusa aloitti koulutuksen käsittelemällä kulttuurisia kohtaamisia työpaikoilla. Hänen mukaansa oman kulttuurin ymmärtäminen omassa itsessään on pohja muiden kulttuurien kohtaamiselle. Kulttuurieroja on kaikkialla, ja esimerkiksi jokaisella työpaikalla on oma kulttuurinsa. Jotta yhteistä ymmärrystä kulttuurien välille syntyy, on toisen henkilön kunnioittaminen kohtaamisessa tärkeää. Kunnioitus on puolestaan pohja luottamukselle. Luottamus on monessa kulttuurissa edellytys sille, että asioiden hoito sujuu hyvin.

Pusan mukaan suurin osa työpaikalla tapahtuvista konflikteista syntyy väärinymmärryksistä. Eri kulttuureissa suhtaudutaan eri tavoin mm. aikaan, perheeseen, yhteisöllisyyteen ja auktoriteetteihin. Tällaiset kulttuuriset erot voivat näkyä esimerkiksi siten, että maahanmuuttajan on vaikea sanoa ”ei” tai olla omatoiminen.

Myös Keith O´Hiobhaird painotti luottamuksellisen suhteen merkitystä ja sen vaikutusta yhteistyöhön koko yhteisen toiminnan ajan. Luottamuksen syntymiseen kannattaisi panostaa jo aivan ensimmäisestä kohtaamisesta alkaen. Monissa kulttuureissa on hyvä käyttää aikaa yhteiseen tutustumiseen ennen kuin ryhdytään varsinaisesti töihin.

Koulutuksen päätteeksi Eveliina Liski avasi selkokielen käyttöä puheessa ja tekstissä käytännön esimerkkien avulla. Selkokielessä on tärkeää:

  • käyttää helppoja ja tuttuja sanoja sekä yksinkertaisia lauserakenteita
  • pilkkoa pitkiä lauseita useammaksi lauseeksi
  • keskittyä asian kannalta oleelliseen ja jättää epäoleellinen informaatio kokonaan pois
  • toistaa tärkeitä asioita
  • puhua selkeästi ja mahdollistaa puhujan suun liikkeiden näkeminen, sillä se auttaa ymmärtämisessä.

Mun Lahti, mun työ ja mun koulutus -tapahtuma

Tiistaina ensimmäistä kertaa järjestetty erityisesti maahanmuuttajille suunnattu koulutukseen ja työhön keskittyvä markkinointitapahtuma oli suurmenestys. Paikalla kävi lähes 400 ihmistä tutustumassa erilaisiin Lahden alueen oppilaitoksiin, tukipalveluihin ja työnantajiin. Suosio tuli ikuistettua myös ESS:n uutiseen.

Ossilaiset olivat tietysti mukana suurella joukolla. Kerroimme erityisesti Ossi-portaalista ja Osaamisen paikka -sivustosta. Esittelimme myös Lamkin ja Salpauksen koulutuksia ja maahanmuuttajiin liittyviä hankkeita. Lamkin korkeakouluopintoihin valmentava Valmentavasta valmiiksi -koulutus innosti sellaisia ihmisiä, joilla on jo korkeakouluopintoja omasta kotimaastaan. Muutamat kiinnostuivat myös täysin englanninkielisistä tutkinnoista.

Esillä olivat myös Kokoma-hanke ja NIPA-hanke. Kokoma-hankkeessa kehitetään verkossa tapahtuva opintokokonaisuus, joka tukee yrittäjyysvalmiuksia ja suomen kielen taitoa. Hakuaika hankkeen koulutukseen on marraskuussa. NIPA-hankkeessa koottu Mun Lahti -sivusto puolestaan esittelee Lahden alueen palvelut. Sivusto on hyvä lisä Ossi1-hankkeessa koottuun Ossi-portaaliin, josta löytyvät Päijät-Hämeen suomen kielen koulutukset ja kurssit.

Working life in Finland – Työelämätietoutta jakamassa

Ossi2 – Osaajat töihin -hankkeen yksi osatavoite on luoda oppilaitoksissa tapahtuvan työhönvalmennuksen malli. Viime perjantaina kokeilussa oli intensiivinen Working life in Finland -valmennustilaisuus.

Lahden ammattikorkeakoulussa on koulutuksia, joissa opiskellaan pelkästään englanniksi ja siksi koulutuksissa onkin suuri joukko ulkomailta tulleita opiskelijoita. Heitä ajatellen Sari Lappalainen ja Marjaana Valo-Vuorela kokosivat tiiviin työpaketin suomalaisesta työelämästä. Perjantaina mukana oli opiskelijoita kolmesta englanninkielisestä koulutuksesta: sairaanhoitajakoulutuksesta, kansainvälisen kaupan koulutuksesta sekä kaupallisen informaatioteknologian koulutuksesta.

Iltapäivän aikana käytiin läpi suomalaisen työelämän arvoja ja sitä, miten arvot näkyvät työpaikkojen arjessa. Suomalainen tiukka aikakäsitys tai matala hierarkia esimiesten ja alaisten välillä ei ole automaattisesti kaikille tuttua. Tämän jälkeen siirryttiin learning café työskentelyyn, jossa opiskelijat tutustuivat suomalaisen työelämän säädöksiin ja rajoitteisiin. Hämmästystä ja ihastusta herättivät mahdollisuus saada sairausloman ajalta palkkaa sekä äitiysloman ja hoitovapaan ajalta saatava korvaus. Me suomalaiset emme aina muista olla kiitollisia näinkin arkisilta tuntuvista eduista, jotka monessa maassa ovat täysin saavuttamattomissa.

Learning cafén aikana opittuja seikkoja koottiin yhteiselle Padlet-alustalle, jota opiskelijat voivat käydä lukemassa myöhemminkin. Työskentelyn päätteeksi ryhmästä kuului monia kiittäviä kommentteja ja tällaista toivottiin toistuvaksi toimintatavaksi.

Ilmainen koulutus maahanmuuttajien ohjaajille

Ohjaatko työssäsi maahanmuuttajia? Haluaisitko päivittää osaamistasi?

Eri kulttuureista tulevien henkilöiden ohjaaminen haastaa osaamisemme uudella tavalla. Kieli- ja kulttuuritietoisen ohjauksen työkalut helpottavat monikulttuurisia kohtaamisia. Ne myös auttavat meitä tarkastelemaan uudesta näkökulmasta käsin omia sääntöjämme, ajatusmallejamme ja asenteitamme. Kieli- ja kulttuuritietoisen ohjauksen taidot ovat tärkeä osa työntekijän ammattitaitoa monimuotoistuvassa työelämässä.

Aika: perjantaina 23.11.2018 kello 9.00 – 12.00
Paikka: FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, luokka 522

Kouluttajat ja teemat:
– Maija-Leena Pusa: Monikulttuurisia kohtaamisia työpaikoilla
– Keith O’hiobhaird: Työvälineitä monikulttuurisiin kohtaamisiin
– Evelina Liski: Kielitietoisuus osana kulttuurisia kohtaamisia

Ilmoittautuminen viimeistään tiistaina 20.11. täältä

Tervetuloa!

(Koulutuksen järjestää OSSI2 – Osaajat töihin! –hanke, jonka toteuttavat Lahden ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.)