Osaamisen tunnustamisen lainsäädäntö ja suositukset

MAAHANMUUTTAJIEN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN

Toisessa maassa hankittu osaamisen tunnistaminen on tärkeää monesta syystä.
  1. Mitä nopeammin maahanmuuttajat saavat omaa osaamistaan esille, sitä motivoituneempia he ovat sekä hankkimaan omalla ammattialallaan Suomessa tarvittavaa osaamista että kehittämään ammatillista kielitaitoaan. He voivat keskittyä uusien asioiden oppimiseen ja saavat opintonsa loppuun nopeammin.
  2. Oppilaitoksissa säästetään, kun opiskelijoiden ei tarvitse opiskella uudestaan jo aiemmin oppimaansa. Kun tieto aikaisemmissa vaiheissa tunnistetusta osaamisesta siirtyy, opiskelijoiden opintosuunnitelmien teko helpottuu. Opiskelijat valmistuvat nopeammin ammattiin.
  3. Työmarkkinat pääsevät käyttämään sitä ammatillista, kulttuurista ja useiden kohdalla monen kielen osaamista, jota maahanmuuttajat tuovat mukanaan työpanoksensa ohella.
  4. Yhteiskunta säästää, kun motivoituneet toisesta maasta tulijat pääsevät nopeammin työmarkkinoille.

Ulkomailla hankitun osaamisen tunnistaminen on kuitenkin ammattitaitoa vaativaa työtä, joka edellyttää monipuolista osaamista, yhteistyötä ja rohkeutta toteuttaa asioita uudella tavalla.

Osaamisen tunnistamiseen oppilaitoksissa velvoittavat lainsäädäntö ja suositukset
1. Kotoutumiskoulutus

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmien perusteet 2012. 4.2. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinta ja 4.3 Ammatillinen ohjaus ja jatkosuunnitelmat

https://www.oph.fi/download/139342_aikuisten_maahanmuuttajien_kotoutumiskoulutuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2012.pdf

 2.  Ammatillinen koulutus

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa koulutuksessa OPH 501‐2018 https://www.oph.fi/download/190382_Maarays_OPH-501-2018_OSTU.pdf

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 46‐47 §:ssä.

Opetushallituksen julkaisussa Arvioinnin opas ammatillinen peruskoulutus ja näyttötutkinnot  osassa A13 on Maahanmuuttajien ja vieraskielisten opiskelijoiden arvioinin perusteet https://www.oph.fi/download/168848_arvioinnin_opas_2015.pd

3. Korkeakoulutus

Ammattikorkeakoululain 37 § mukaan aiemmin suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista tulee tunnistaa ja tunnustaa (hyväksilukea, sisällyttää tai korvata). Jokaisella korkeakoululla on omat korkeakoulukohtaiset tutkintosääntönsä, joissa määritellään osaamisen tunnistamisen periaatteet.

Suosituksia yhtenäisiksi valtakunnallisiksi periaatteiksi aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseksi korkeakouluissa. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:4 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79932/tr04.pdf?sequence=1

Hankkeita ja suosituksia
AHOT-Korkeakoulussa –  hanke

AHOT KORKEAKOULUISSA -hankkeen tavoitteena oli, että opiskelijoiden aiemmin opittu tulee tarkasteluun yhdenmukaisesti ja tasapuolisesti ja että organisaatiot saavat koulutus- ja kehittämistyönsä avuksi aiemmin opitun tunnistamisen ja tunnustamisen välineitä.

 Hankkeen aikana tuotettu sivusto http://www.tunnistaosaaminen.fi

Suositus: Pohjoismaisen osaamisen validoinnin laatumalli

Oppilaitokset voivat kehittää osaamisen tunnistamisen prosesseja ja toimintatapoja tämän laatutyökalun avulla.  Jokaisessa laatumallin osa-alueessa huomioitavat seikat / kysymykset löytyvät tästä linkistä: Validointimallin osa-alueet